LOGIN    IT | EN

Anitec-Assinform ai vertici di DigitalEurope, Radaelli nel board